PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1348

LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KOMPIUTERIŲ TINKLO LITNET NAUDOJIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET (toliau – LITNET) naudojimo taisyklės (toliau – šios taisyklės) apibrėžia teisėto, saugaus ir etiško kompiuterių bei kompiuterių tinklo naudojimo principus visiems LITNET tinklo naudotojams.

2. Šios taisyklės yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie naudojasi LITNET tinklu ir jame teikiamomis paslaugomis.

3. LITNET veikimo ir valdymo, infrastruktūros ir jame teikiamų paslaugų palaikymo bei plėtros principai yra apibrėžti Švietimo ir mokslo ministerijos ir LITNET techninių centrų funkcijas vykdančių universitetų 2011 m. sausio 12 d. bendradarbiavimo sutartyje Nr. S-12.

4. Šiose taisyklėse kompiuterių tinklo ar kompiuterių saugumo incidentas suprantamas kaip nepageidaujamą poveikį kompiuterio ar kompiuterių tinklo veikimui turintis įvykis, kurio rezultatas – turtinė ar neturtinė žala asmeniui, grėsmė informacijos, tinklo ir paslaugų saugumui bei vientisumui.

5. LITNET tinkle:

5.1. prie LITNET prijungtoms institucijoms teikiamos duomenų perdavimo ir su juo susijusios paslaugos teisės aktuose nurodytoms šių institucijų funkcijoms įgyvendinti;

5.2. sudaromos sąlygos Lietuvos švietimo, mokslo ir studijų institucijoms naudotis kokybiškomis duomenų perdavimo priemonėmis bei technologijomis;

5.3. sudaroma galimybė visiems besimokantiems ir užsiimantiems moksline tiriamąja veikla naudotis Europos akademinio tinklo GEANT teikiamomis paslaugomis;

5.4. sudaromos sąlygos mokslininkams naudotis pažangiausiomis technologijomis, dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;

5.5. LITNET tinklo naudotojams pateikiami inovatyvūs kompiuterių tinklo paslaugų sprendimai.

II. LITNET TINKLO NAUDOJIMAS

6. Prie LITNET institucija prijungiama LITNET tarybos sprendimu, vadovaujantis LITNET paslaugų teikimo tvarkos aprašu.

7. Prijungimas prie LITNET nesuteikia prijungtai institucijai teisės jungti kitas institucijas.

8. LITNET tinklo resursus ir paslaugas galima naudoti:

8.1. veikloms, atitinkančioms LITNET tinklo paskirtį;

8.2. švietimui, mokslui ir studijoms;

8.3. kitoms veikloms, susijusioms su Švietimo bei Mokslo ir studijų įstatymuose įvardintų funkcijų įgyvendinimu.

9. LITNET tinkle draudžiama:

9.1. LITNET tinklo resursus naudoti komercinei veiklai;

9.2. atlikti veiksmus, pažeidžiančius fizinio ar juridinio asmens teises, kurias saugo autorių, gretutinių ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos įstatymai. Tokiais veiksmais, be kita ko, laikoma:

9.2.1. diegti, naudoti, saugoti ar platinti programinę įrangą pažeidžiant licencijos reikalavimus ar jos neturint;

9.2.2. neteisėtai kopijuoti ar platinti autorių teisėmis apsaugotus kūrinius;

9.3. atlikti tyčinius ar neatsargius veiksmus, kurie trikdo kompiuterių tinklo ar tinklo naudotojų darbą, nesankcionuotai naudoja ar keičia sistemas arba informaciją. Tokiais veiksmais, be kita ko, laikoma:

9.3.1. kompiuterių virusų platinimas;

9.3.2. tinklo kanalų užtvindymas bereikalingais paketais;

9.3.3. brukalo (SPAM) platinimas;

9.3.4. nesuderintas su administratoriais tinklo paslaugų skenavimas;

9.3.5. nesankcionuotas prisijungimas arba bandymas prisijungti prie paslaugų;

9.3.6. techninės įrangos funkcionavimo trikdymas.

9.4. atlikti kitus veiksmus, kurie gali sukelti kompiuterių saugumo incidentą;

9.5. skelbti žalingą, netoleruotiną informaciją ar nuorodas į ją. Tokia informacija, be kita ko, laikoma:

9.5.1. pornografinio ar erotinio pobūdžio informacija;

9.5.2. nacionalinę, rasinę, tautinę, religinę neapykantą kurstanti, smurtą, terorizmą propaguojanti informacija;

9.5.3. tikrovės neatitinkanti informacija, diskredituojanti arba įžeidžianti instituciją, valstybes ar privačius asmenis;

9.6. pažeisti kitų tinklų, kurių paslaugomis naudojamasi, naudojimo arba ekvivalentiškas taisykles;

9.7. atlikti bet kokius kitus veiksmus, pažeidžiančius Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus.

10. Prie LITNET prijungta institucija:

10.1. privalo užtikrinti, kad LITNET tinklas būtų naudojamas nepažeidžiant tinklo naudojimo taisyklių;

10.2. privalo užtikrinti, kad LITNET tinklas nebūtų naudojamas jokiai neteisėtai veiklai;

10.3. institucijos svečiams gali suteikti tik terminuotą prieigą prie LITNET tinklo resursų, išskyrus tinklo resursų bendro naudojimo atvejus, kai tai reglamentuoja tarptautiniai ir tarpinstituciniai LITNET susitarimai.

11. LITNET tinklu besinaudojantys fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis LITNET veiklą reglamentuojančių dokumentų nuostatų, interneto etiketo taisyklių.

III. ATSAKOMYBĖ UŽ LITNET TINKLO NAUDOJIMO PAŽEIDIMUS

12. Prie LITNET tinklo prijungtai institucijai, pažeidusiai šias taisykles, remiantis LITNET paslaugų teikimo tvarkos aprašo nuostatomis LITNET paslaugų teikimas gali būti sustabdytas, apribotas arba nutrauktas.

13. LITNET neatsako už prijungtos institucijos nuostolius, patirtus naudojantis LITNET paslaugomis.

14. Dėl prie LITNET prijungtos institucijos kaltės atsiradusi materialinė ir moralinė žala išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Rekomenduotina, kad prie LITNET prijungta institucija nustatytų savas šioms taisyklėms neprieštaraujančias Institucijos kompiuterių tinklo naudojimo taisykles.

16. Šios taisykles keičiamos LITNET tarybos teikimu.

https://www.litnet.lt/index.php/lt/tnt, 2015-09-07